สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

สารพันปัญหา
คำตอบ : คำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ( Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่ )

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อได้ที่ 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทร. 0-2447-8500-6 โทรสาร : 0-2447-8562
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 65 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่ายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุลหลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็ปไซต์ https://rdpb.thaijobjob.com/
คำตอบ : นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ภายในวัน เวลาทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อย 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 430  บาท ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://rdpb.thaijobjob.com/
คำตอบ : รายละเอียดตามประกาศสำนักงาน กปร. ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ข้อ ๗
คำตอบ : สมัครสอบสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร. 0 2447 8500 ต่อ 106 - 108 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob